اسلیو معده، عوارض، مزایا، نتایج

اسلیو معده یک روش قطعی درمان چاقی است، که از طریق ایجاد محدودیت حجمی در مواد غذایی مصرفی باعث کاهش وزن قابل توجه در افراد می شود.