اسلیو و بایپس معده، درمان های قطعی چاقی!

جراحی های باریاتریک (چاقی) که به روش های مختلفی از جمله اسلیو و انواع مختلف بای پس معده انجام می شوند، می توانند به عنوان راه حل درمان قطعی و بدون باز گشت چاقی مورد استفاده قرار گیرند.