اسلیو یا بای پس ؟ پرسش نامه مشاوره جراحی چاقی!

برای مشاهده اطلاعات کامل، تجربیات افراد و نمونه کارها به اینستاگرام دکتر کبیری زاده مراجعه کنید.